List of video stats courses from Prof. Tuan Nguyen

Bài giảng Nội dung Địa chỉ
32
Phân tích dao động dư
31
Hồi qui tuyến tính: phân tích phương sai
http://www.youtube.com/watch?v=Hc3Z1OjYAQA
30
Hồi qui tuyến tính: giới thiệu
29
Hệ số tương quan
28
Kiểm định Ki bình thương (Chi square)
27
Giới thiệu phương pháp kiểm định Ki bình phương
26
Mô hình tuyến tính cho phân tích phương sai
25
Phân tích phương sai phi tham số
24
Phân tích hậu định (posthoc analysis)
23
Giới thiệu phân tích phương sai (ANOVA)
22
Tỉ số odss (odds ratio)
21
Tỉ số nguy cơ (risk ratio)
20
Biểu đồ tương quan đa biến
19
Biểu đồ thanh và phân bố
18
Biểu đồ sai số chuẩn
17
Biểu đồ hộp (box plot)
16
Thông số trong biểu đồ
15
Kiểm định 2 biến nhị phân
14
Phương pháp kiểm định hoán vị
13
Kiểm định Wilocoxon
12
Kiểm định phân bố chuẩn
11
T-test (2)
10
T-test (1)
9
Phân tích mô tả biến phân nhóm
8
Phân tích mô tả biến liên tục
7
Biên tập dữ liệu (3)
6
Biên tập dữ liệu (2)
5
Biên tập dữ liệu (1)
4
Cách đọc Excel file
3
Cách đọc ASCII file
2
Giao diện và tương tác
1
Giới thiệu R

(Source: http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/2013/08/bai-giang-r-32-phan-tich-dao-ong-du.html)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s